Produkty

Produkty

Produkty

UNIEPALNIACZ HOLZProf (HR Proof) jest impregnatem przeznaczonym do impregnacji ogniochronnej drewna oraz wyrobów drewnopochodnych.

Impregnacja środkiem HOLZProf ma na celu zredukowanie udziału wyrobów drewnianych i drewno-pochodnych w rozwoju pożaru budynków: produkcyjnych, gospodarczych, użyteczności publicznej oraz mieszkalnych. Impregnat przekształca elementy drewniane w materiały niezapalne o ograniczonym udziale w pożarze, bez wydzielania dymu oraz odpadających płonących kropel: klasyfikacja B-s1,d0 = NRO.

Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna preparatem HOLZProf została potwierdzona wieloma badaniami w jednostkach notyfikowanych UE: SKH Holandia (certyfikat KOMO), Effectis Holandia, SP TRI Szwecja, BM TRADA UK, VTT Expert Finlandia, TUV NORD Estonia, WFRGENT NV Belgia, MEKA Łotwa, BRE Global UK, ITB Polska, CNBOP-PIB Polska.

Przeprowadzono badania na różnych gatunkach drewna w przedziale gęstości od 340 kg/m3 do 950 kg/m3. Raporty klasyfikacyjne z tych badań oraz wyniki testów potwierdzają, że drewno różnych gęstości poddane impregnacji ogniochronnej środkiem HOLZProf osiągało klasyfikację w zakresie reakcji na ogień: B-s,d0.

Zastosowanie: produkt może być stosowany w warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych

Charakterystyczną cechą preparatu HOLZProf jest to, że zawarty w nim składnik chemiczny dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) działa jak modyfikator drewna poprzez wchodzenie w reakcję chemiczną z celulozą. Podczas modyfikacji, dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III) wiąże się z powierzchnią drewna i tworzy na niej powłokę ochronną. Po związaniu chemicznym staje się niewymywany przez wodę lub wilgotność higroskopijną. Nie wymaga stosowania dodatkowych powłok ochronnych jak np.: lazury, lakiery.

HOLZProf może być stosowany również wewnątrz budynków bez żadnych osłon, ponieważ nie jest sklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Nie emituje szkodliwych substancji, jest bezpieczny, nie zawiera środków biobójczych.

Kompozycja oparta na fosforanie żelaza nie zaburza cyklu oddechowego drewna, nie blokuje jego porów, blokuje natomiast enzymy i przeszkadza w aktywności mikroorganizmów występujących w drewnie lub na nim rosnących (zarodników grzybów rozkładających drewno).

 • Produkt bardzo łatwy w aplikacji niepalny i niestwarzający zagrożenia wybuchem.
 • Nie jest środkiem powłokotwórczym jak farby, lazury lub lakiery pęczniejące - może być stosowany na podłogach i tarasach, gdzie występuje ścieralność powierzchni.
 • Nie jest preparatem solnym, wymywającym się z drewna w warunkach zewnętrznych.
 • Nie wymaga nakładania żadnych zewnętrznych powłok osłonowych.
 • Możliwość zastosowania preparatów dekoracyjno-ochronnych: lazury, oleje, lakiery , farby.
 • Produkt stosować na gatunkach drewna iglastego i liściastego w tym drewno twarde oraz miękkie.
 • Zabezpiecza również materiały drzewne modyfikowane tj. kompozyt ligno-celulozowy, Accoya, LVL, sklejkę oraz wyroby Thermo-Wood (sprawdź szczegóły).
 • Modyfikuje, wzmacnia zewnętrzną strukturę drewna, nie zmienia kolorystyki.
 • Po wyschnięciu produkt odporny na wymywanie, na stałe łączy się z celulozą.
 • Wnika w struktury drewna na głębokość 2 – 5 mm, nie zamyka jego porów.
 • Blokuje enzymy i przeszkadza w aktywności mikroorganizmów występujących na drewnie
 • Bezwonny, bezbarwny nie wykazuje własności toksycznych i rakotwórczych.

WARUNKI STOSOWANIA

Preparat HOLZprof można stosować na drewno nowe lub wcześniej użytkowane. Impregnatu nie należy stosować na powierzchnie wcześniej zabezpieczone substancjami higroskopijnymi. Elementy drewniane pokryte farbą, pokostem, lakierem lub innymi środkami hydrofobowymi przed nałożeniem impregnatu należy starannie oczyścić aż do surowego drewna. Impregnować przeciwogniowo drewno wyłącznie suche, odpylone, wolne od kory. Zalecana wilgotność drewna 15-16%, nie więcej jednak niż 18%.

Nie impregnować drewna zamarzniętego lub pokrytego lodem. Nie mieszać preparatu z innymi wyrobami, nie rozcieńczać. Przed użyciem środek należy dokładnie wymieszać! Ewentualny osad nie ma wpływu na jakość produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą preparatu.

Impregnację przeprowadzać zgodnie z wytycznymi instrukcji stosowania - do pobrania TUTAJ

Preparat HOLZProf® nakładać pędzlem, wałkiem, zanurzeniowo lub próżniowo-ciśnieniowo. Referencyjny czas schnięcia to 24 - 36 h (w temp. powietrza 20°C, wilg. 65%). Uzyskane pełnej odporności ogniowej następuje po 7 dniach. Impregnat nakładać trój-etapowo, odczekując 40 - 60 minut pomiędzy kolejnymi warstwami. Sumarycznie zużycie preparatu musi ociągnąć minimum 300g/m2 (270 ml/ m2). Uwaga: dla Cedru kanadyjskiego WRC współczynnik minimalny wynosi 360ml/m2 powierzchni. Impregnacji należy poddać wszystkie płaszczyzny, każdego elementu drewnianego, również te niewidoczne.

Uwaga: przed kompletnym chemicznym związaniem się impregnatu, drewno chronić przed opadami atmosferycznymi, zamarzaniem oraz nasłonecznieniem.

Zabezpieczone powierzchnie nie poddawać dalszej obróbce mechanicznej. Powierzchnie impregnowane, które uległy uszkodzeniu w trakcie transportu lub na skutek prac montażowych ponownie zabezpieczyć preparatem.

Po 24-72 godzinach zabezpieczone i wysuszone drewno (poniżej 18% wilgotności) można malować lub pokrywać środkami dekoracyjno ochronnymi (przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie próby zgodności chemicznej powłok ).

Pełne związanie preparatu z drewnem oraz uzyskanie odporności ogniowej następuje po około siedmiu dniach.


WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Preparat przechowywać w zamkniętym i niedostępnym dla dzieci miejscu.

Korzystać z właściwej odzieży ochronnej, rękawic i okularów chroniących oczy i twarz.

W razie kontaktu z oczami, bezzwłocznie przepłukać dużą ilością wody.

W razie złego samopoczucia, zasięgnąć porady lekarza, pokazując Kartę Charakterystyki preparatu.

Impregnację preparatem przeprowadzać w dobrze wentylowanych miejscach.

Zużyty preparat i opakowania usuwać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi odpadów komunalnych.


SKŁAD

 • Nazwa: dihydrat diwodorofosforanu żelaza(III)
 • Nr CAS 10045-86-0
 • Nr WE 233-149-7
 • Nr REACH 01-2119906336-41-0006
 • Zawartość poniżej 5% - 12%
 • Klasyfikacja — Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

 • Wygląd: Ciecz
 • Kolor: Jasnobrązowy
 • Zapach: Bez zapachu
 • Gęstość względna: 1,10 ±0,01
 • pH: 2,0 ±0,2
 • Rozpuszczalność w wodzie: 100%

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Środek ogniochronny do drewna HOLZ PROF należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od żywności, dostępu dzieci i zwierząt. Temperatura przechowywania chwilowo nie powinna być niższa niż –5°C, zalecana +5 +20°C. Okres przechowywania: 24 miesiące od daty produkcji.


METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Szczegółowe informacje wykazane są na Karcie Charakterystyki Produktu HOLZProf.

HOLZ Oil - olej do drewna

HOLZ Oil zabezpiecza i chroni drewno przed wilgocią oraz ogranicza wpływ promieniowania UV. Przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do wszystkich gatunków drewna. Używać zarówno na drewno nowe jak i do renowacji starszych powierzchni. Może być stosowany na płaszczyznach poziomych i pionowych.

Bardzo szybki w aplikacji, wchłania się łatwo i nie tworzy powłoki.


SPOSÓB UŻYCIA

Przed nałożeniem środka HOLZ Oil powierzchnię drewna dokładnie oczyścić z piasku, liści, kurzu i innych zanieczyszczeń. Olej nakładać na drewno suche przy pomocy pędzla, wałka, padu, zanurzenia lub natrysku w temperaturze otoczenia powyżej +5 st. C i wilgotności nie wyższej 80%. Zwrócić uwagę na warunki pogodowe, aby po nałożeniu oleju nie spadł deszcz przez 2 doby. Przed aplikacją i w czasie olej dokładnie mieszać. Osad na dnie jest normalnym zjawiskiem i nie wpływa na jakość produktu. Nakładać 2-3 warstwy metodą „mokre na mokre” przez ok. 40 minut.

Uwaga: nadmiar oleju usunąć przy użyciu bawełnianego czyściwa, niewytarcie nadmiaru oleju spowoduje powstanie grubej łuszczącej się powłoki.

Narzędzia myć wodą z mydłem lub benzyną lakową.


SKŁAD

 • Zestaw olejów w tym naturalnych
 • rozpuszczalniki bezzapachowe
 • utwardzacze i dodatki

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu z dala od żywności. Temperatura przechowywania i transportu powyżej 0 st.C.

HOLZ Renovator - odszarzacz

HOLZ Renovator to środek do odnowy powierzchni drewna, czyści zabrudzenia organiczne, usuwa większość zaplamień oraz szarą patynę powstałą na skutek działania promieni UV. Przeznaczony do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, na płaszczyzny pionowe lub poziome.

ZASTOSOWANIE

Przywraca kolor drewna na fasadach i tarasach drewnianych, meblach ogrodowych, wiatach drewnianych, płotach, pokładach jachtów i łodzi, pomostach drewnianych itp. Zastosowanie na gatunkach iglastych i liściastych w tym egzotycznych m.in. teak i mahoń.


WŁAŚCIWOŚCI

Preparat w formie płynu, gotowy do użycia, posiada właściwości wysokiego wnikania w strukturę drewna, rozpuszcza zabrudzenia przywracając naturalny kolor. Nie zawiera chloru oraz wybielaczy niszczących drewno. Finalny efekt uzyskujemy po wyschnięciu drewna i nałożeniu powłoki dekoracyjno-ochronnej (np.: HOLZ OIL). Preparat wodny nie zawiera biocydów, bezzapachowy, nietoksyczny, niezapalny i niewybuchowy.


SPOSÓB UŻYCIA

Przed nałożeniem HOLZ Renovator powierzchnię drewna dokładnie oczyścić z piasku, liści, kurzu i innych zanieczyszczeń. Preparat nakładać na drewno suche używając pędzla, wałka lub natrysku w ilości nie mniejszej niż 100-150 ml/m2. Nie nakładać na nadmiernie rozgrzane drewno, może spowodować zbyt szybkie odparowanie środka. Zalecana temperatura powietrza +5 do 35°C.

Po nałożeniu środka po 10 minutach powierzchnię przeszorować sztywną szczotką nylonową. Uzupełnić preparat w miejscach szybszego wchłania. Pozostawić na kolejne 10-15 minut, poczym dokładnie spłukać myjką ciśnieniową (maks. 60 bar) lub strumieniem wody, wspomagając szczotką nylonową. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Uwaga: rośliny oraz inne powierzchnie przylegające zrosić wodą oraz osłonić na czas renowacji drewna. Po renowacji obficie spłukać wodą. Elementy aluminiowe chronić przed kontaktem z Renovatorem. Przed przystąpieniem do pracy wykonać próbę w mało widocznym miejscu.


WYDAJNOŚĆ

6-10m²/ litr uzależniona od stopnia zabrudzenia, gatunku drewna, struktury powierzchni oraz chłonności.


ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. Przestrzegać wszelkich wymogów BHP używając odzieży ochronnej, odpowiedniego obuwia, rękawic i okularów. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody, jeżeli pojawi się złe samopoczucie bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza pokazując etykietę.

Podczas aplikacji HOLZ Renovator powierzchnie mogą być śliskie, zachować ostrożność chodząc po mokrej powierzchni. Resztki produktu i opakowania utylizować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi śmieci komunalnych.


SKŁAD

 • Fosforan żelaza (III) [ferric (III) hydrophosphate]
 • Kwas szczawiowy [Oxalic acid]
 • Woda
 • Dodatki

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu z dala od żywności. Powstały na dnie osad jest zjawiskiem naturalnym, przed użyciem środek dokładnie wymieszać. Temperatura przechowywania i transportu powyżej 0 st.C.

Anti Rust - Preparat antykorozyjny


PRZEZNACZENIE

HP Anti Rust jest używany do przetwarzania nowych wyrobów metalowych przed malowaniem oraz do ochrony produktów, które są już zniszczone przez procesy korozyjne. Produkt zatrzymuje korozję chemicznie przekształca rdzę w mocną warstwę ochronną

HP Anti Rust znajduje zastosowanie w zabezpieczeniu samochodów, łodzi, sprzęciu ogrodniczego i rolniczego, konstrukcji stalowych itd.

Nie stosować do powierzchni uprzednio zabezpieczonych olejem, farbą, lakierem lub substancją chroniącą przed wilgocią.


ZALETY

Szczególnie skuteczny środek, chroni przed korozją, zabezpiecza także przed powstaniem nowych ognisk rdzy.

Na powierzchni metalowej tworzy się trwała warstwa ochronna, która zwiększa twardość i odporność na ścieranie oraz chroni przed agresywnym wpływem środowiska.

Odporny na wymywanie – chemicznie łączy się z metalem, dobra przyczepność.

Zwiększa odporność ogniową metalu do 1500 ° C.

Ognioodporny i przeznaczony do użytku w środowisku atmosfery wybuchowej.

Bez zapachu.

Bezbarwny.

Polepszona formuła, nowy udoskonalony środek w zakresie ochrony środowiska naturalnego


SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem Anti Rust zawsze należy oczyścić powierzchnię z brudu, kurzu i innych zanieczyszczń. Zakładać pędzlem, wałkiem, pistoletem lub przez zanurzenie w temperaturze powyżej 5°С (wilgotność poniżej 75%). Zastosować 2 warstwy w odstępach około 40minut, wydajność na 1m2 nie powinna być niższa niż 130g. Powierzchnie po po zastosowaniu HP Anti Rust można malować po około 24-48 godzinach. Produkt gotowy do użycia, nie mieszać go z innymi produktami. Przed użyciem dokładnie wymieszać, osad denny nie wpływa na jakość produktu.


ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przechowywać szczelnie zamknięte, poza zasięgiem dzieci. Stosować odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary. W przypadku kontaktu z oczami lub skórą natychmiast przemyć. W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza. Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Wyrzucać z innymi odpadkami.

Do pobrania