Produkty

Produkty

Produkty

HOLZProf - preparat ogniochronny

HOLZProf jest jednoskładnikowym impregnatem przeciwogniowym do drewna oraz wyrobów drewnopochodnych. Przekształca drewno w materiał niezapalny lub trudno zapalny o ograniczonym udziale w pożarze, bez wydzielania dymu oraz odpadających płonących kropel. W oparciu normę PN-EN 13501-1:2010 (SBI EN 13823:2010 oraz ISO 11925-2) drewno lite zabezpieczone preparatem HOLZProf uzyskało najwyższą euro klasę z możliwych dla materiałów organicznych: B-s1, d0. Sklejka, jako materiał kompozytowy o ograniczonej chłonności impregnatu oraz dużej zawartości żywic syntetycznych uzyskała indykatywny wynik C-s1,d0.

ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE LUB WEWNĘTRZNE

Zabezpieczenie środkiem HOLZProf ma na celu zredukowanie udziału wyrobów drewnianych i drewno-pochodnych w rozwoju pożaru: budynków prywatnych, produkcyjnych i gospodarczych, użyteczności publicznej oraz domów wielorodzinnych. Jednoskładnikowy preparat HOLZProf jest gotowym do użycia środkiem wodnym, niepalnym, nie stwarzający zagorzenia wybuchem. Bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt: nie wykazuje właściwości toksycznych lub rakotwórczych, nie wydziela żadnych gazów lub substancji stanowiących zagrożenie.

 • Produkt wodny, niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia oraz środowiska naturalnego.
 • HOLZProf nie jest preparatem powłokotwórczym jak farby, lazury i lakiery pęczniejące - może być stosowany na podłogach, schodach i tarasach, gdzie występuje ścieralność powłok ochronnych na skutek chodzenia.
 • Nie jest preparatem solnym, niewiążącym się chemiczne z drewnem.
 • Nie wymaga stosowania dodatkowych powłok wodochronnych.
 • Wiąże się chemicznie z celulozą zawartą w drewnie lub innych materiałach drewnopochodnych.
 • Może być pokrywany powłokami dekoracyjno – ochronnymi jeżeli zachodzi taka potrzeba.
 • Znajduje zastosowanie w impregnacji gatunków drewna iglastego i liściastego w tym drewnie twardym oraz miękkim. Zabezpiecza również materiały modyfikowane tj. kompozyt ligno-celulozowy, Accoya, LVL, sklejkę oraz wyroby Thermo-Wood.
 • Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz wg NT Build 504,NT FIRE 053, 054 (ISO 5660).
 • Nie zmienia właściwości fizykochemicznych zabezpieczonego drewna, modyfikuje zewnętrzną strukturę drewna.
 • Wnika w struktury drewna na głębokość 2 – 5 mm, bez zamykania jego porów, nie zmieniając jego kolorystyki
 • Nakładanie: natryskowo, pędzlem, wałkiem, zanurzeniowo lub próżniowo-ciśnieniowo.
 • Nie zawiera biocydów, jest niepalny i niestwarzający zagrożenia wybuchem.
 • Związany chemicznie na stałe z celulozą, tworzy barierę ograniczającą rozwój grzybów, pleśni i sinizny.
 • Bezwonny, bezbarwny.
 • Nie wpływa negatywnie na klejenie lub nakładanie powłok dekoracyjnych (każdorazowo wymaga się jednak sprawdzenie zgodności chemicznej).

WARUNKI STOSOWANIA

Preparatu nie należy stosować na powierzchnie wcześniej zabezpieczone substancjami higroskopijnymi lub hydrofobowymi. Elementy drewniane pokryte farbą, pokostem, lakierem lub innymi środkami hydrofobowymi przed nałożeniem impregnatu należy starannie oczyścić do surowego drewna. Impregnować przeciwogniowo można wyłącznie drewno surowe, suche, wolne od zanieczyszczeń, pyłu, kory, itp. Zalecana wilgotność drewna to 15-16%, nie więcej jednak niż 18%.

Nie zabezpieczać drewna zamarzniętego lub pokrytego lodem. Nie mieszać preparatu z innymi substancjami! Przed użyciem środek należy dokładnie wymieszać! Ewentualny osad nie ma wpływu na jakość produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą preparatu.

Impregnację przeprowadzać zgodnie z wytycznymi Instrukcji Producenta.

Impregnację przeprowadzać zgodnie z wytycznymi Instrukcji Producenta. HOLZProf® nakłada się pędzlem, wałkiem, natryskowo, zanurzeniowo lub ciśnieniowo. Referencyjny czas schnięcia to 24 - 36 h (w temp. powietrza 20°C, wilg. 65%). Uzyskane pełnej odporności ogniowej następuje po 7 dniach. Impregnat nakładać trój-etapowo, odczekując 40 - 60 minut pomiędzy kolejnymi warstwami. Sumarycznie zużycie preparatu musi ociągnąć minimum 300g/m2 (270 ml/ m2). Uwaga: dla Cedru kanadyjskiego WRC współczynnik minimalny wynosi 360ml/m2 powierzchni. Impregnacji należy poddać wszystkie płaszczyzny, każdego elementu drewnianego, również te niewidoczne.

Uwaga: zaimpregnowane drewno chronić przed opadami atmosferycznymi, zamarzaniem oraz nasłonecznieniem przez 3-5 dni.

Zabezpieczone powierzchnie nie poddawać dalszej obróbce mechanicznej. Powierzchnie impregnowane, które uległy uszkodzeniu w trakcie transportu lub na skutek prac montażowych ponownie zabezpieczyć preparatem.

Po 24-72 godzinach zabezpieczone i wysuszone drewno (poniżej 18% wilgotności) można malować lub pokrywać środkami dekoracyjno ochronnymi (przed przystąpieniem do prac zaleca się wykonanie próby zgodności chemicznej powłok ).

Pełne związanie preparatu z drewnem oraz uzyskanie odporności ogniowej następuje po około siedmiu dniach.


WYMOGI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Przechowywać w czystym, suchym, chłodnym, wentylowanym i zamkniętym na zamek pomieszczeniu.

Chronić przed dziećmi.

Zaleca się korzystać z odzieży ochronnej, rękawic i okularów chroniących oczy i twarz.

W przypadku kontaktu z oczami ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. (Jeżeli możliwe, pokazać kartę charakterystyki lub etykietę produktu).

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przekazać odpady oraz opakowania do przetwórcy odpadów komunalnych.


SKŁAD

 • Nazwa Dihydrat ortofosforanu żelaza (roztwór wodny)
 • Nr CAS 10045-86-0
 • Nr WE 233-149-7
 • Zawartość 20 - 30%
 • Klasyfikacja — Niesklasyfikowany jako szkodliwy dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

 • Wygląd: Ciecz
 • Kolor: jasnobrązowy
 • Zapach: bez zapachu
 • Gęstość względna: 1,10 ±0,01
 • pH: 2,0 ±0,2
 • Rozpuszczalność w wodzie: 100%

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Środek ogniochronny do drewna HOLZProf należy przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, z dala od żywności, dostępu dzieci i zwierząt. Temperatura przechowywania: zalecana +5 do +20°C, krótkotrwale do –5°C. Okres przechowywania: 24 miesiące od daty produkcji.


METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

Szczegółowe informacje wykazane są na Karcie Charakterystyki Produktu HOLZProf.

Wiatroizolacja ogniochronna Fi.Fr

Membrana fasadowa FI.FR-Prof w klasie odporności ogniowej B-s3,d0

Chroni przed naporem wiatru i nadmiernym wychładzaniem budynku, opadami atmosferycznymi pozwalając jednocześnie na swobodne odprowadzanie pary wodnej.
Odporna na długotrwałe działanie promieniowania UV. Dostępne w 13-tu kolorach, umożliwia tworzenie wyjątkowych aranżacji architektonicznych. Membrany FI.FR-Prof przeznaczone są na elewacje wentylowane z otwartymi szczelinami oraz elewacje kryte panelami ażurowymi.
Sklejone w całość, tworzą szczelną, lecz oddychającą, izolację budynku pod fasadami drewnianymi, kompozytowymi, szklonymi, aluminiowymi lub stalowymi.
Membrany produkowane wg normy EN 13859-2 posiadają znak CE oraz 10 lat gwarancji producenta.
W przypadku łączenia wiatroizolacji stosowanej w Systemie Elewacyjnym Tiger NRO powinna być zakładana z zakładem minimum 10cm z każdej strony i klejona przy pomocy klejów systemowych.